පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඥානදීප හිමි ධර්ම ‍දේශනාව. ( Ven Gligamuwe gnadeepa Thero