යුධ වැදීම – පූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම හිමි (doing war – Ven.Gangodawila Soma Thero)