පිංකම් කිරීම – පූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස හිමි (Be good and Do good – Ven.Kotugoda Dhammawasa Thero)