උතුම් නිහඞතාව – පූජ්‍ය මාතර ඥානාරාම හිමි (Noble Silence – Ven.Matara Gnanarama Thero)